موفقیت ایران در مقابله با آثار بحران کاهش قیمت نفت ستودنی است