بررسی قرارداد گازی تل آویو و آنکارا در سفر استاینیتز به ترکیه