تغییر نگرش به بهره‌برداری از جنگل‌های شمال در برنامه ششم