سناتور آمریکایی: واشنگتن از حمایت عربستان دست بردارد