روسیه آمریکا را از حمله به فرودگاههای نظامی سوریه بر حذر داشت