بیل گیتس: پشه ها بیشتر از کوسه ها من را می ترسانند