اورواچ 20 میلیون بازیکن فعال دارد؛ یکی از مدعیان بهترین بازی سال؟