درخواست اتحادیه اروپا از حماس برای توقف اجرای احکام اعدام