اظهارات «کلینتون» درباره تسلیح کردها نشانه بی تجربگی سیاسی وی است