شمار شهدای حمله به عزاداران حسینی در کابل به 16 تن رسید