تصویری قدیمی از حضور رهبر معظم انقلاب در ظهر عاشورا