نماز ظهر عاشورا در شهرهای مختلف استان کردستان اقامه شد