حشد اردوغان را به "پاسخی کوبنده در میدان نبرد" تهدید کرد