ظهر عاشورا و فریاد 'یا حسین'(ع) ایرانیان مقیم پاکستان