طعنه معنادار العبادی به اردوغان؛ ما خاک خود را مردانه آزاد می‌کنیم نه با اسکایپ