رعد الحسین: ریاست جمهوری ترامپ برای جهان خطرناک خواهد بود