اشغالگران صهیونیست 9 فلسطینی را در کرانه غربی بازداشت کردند