عبادی: ما سرزمینمان را با عزم و اراده مردان خود آزاد می کنیم، نه با اسکایپ