حضور ایران، روسیه و ترکیه در مذاکرات صلح سوریه ضروری است