تاکید دیده بان حقوق بشر بر توقف خشونت های سیاسی در اتیوپی