۲۶ درصد از مقامات حزب جمهوریخواه از ترامپ حمایت نمی کنند