سران دولت پاکستان: آموزه های حسین(ع) رمز غلبه بر مسائل امت اسلامی است