پتنت دیگری از اپل که شایعه بدون حاشیه بودن نمایشگر آیفون بعدی را تایید می کند