کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل: انتخاب ترامپ بسیار خطرآفرین است