سرزمین خود را با اراده مردم‌ آزاد می‌کنیم نه با اسکایپ