اظهارات تند اردوغان علیه العبادی جنگ سرد بین عراق و ترکیه را کلید زد