جزئیات میزان تولیدات نفتی مشخص می‌شود/تعهد روسیه به فریز نفتی