جنگ یمن دارای اهداف سیاسی نیست و نشان از کینه وهابیت دارد