«احیای ارزش‌های واقعه عاشورا، نیاز به ژرف‌اندیشی دارد»