امر به معروف و نهی از منکر فلسفه قیام امام حسین(ع) بوده است