درخواست مردم الیگودرز برای تأسیس بیمارستان تامین اجتماعی در این شهر