روحانی: عزت دنیا و سعادت آخرت در گرو پیروی از راه امام حسین (ع) است