حضور سید حسن نصرالله در میان عزاداران حسینی در ظهر عاشورا