بازگشت روسیه به فناوری شوروی برای آتش سوزی های جنگلی