حمایت از توافق استقرار دائمی نیروی هوایی روسیه در سوریه