پیرموذن: نباید از تریبون‌های مذهبی برای زیرسوال بردن به ناحق دولت سوء‌استفاده شود