مدیر عامل طرح خط لوله گاز تاناپ: خط لوله تاناپ فرصتی برای گاز ایران است