بازدید وزیربهداشت از پایگاه انتقال خون در عاشورای حسینی