حضور رییس مجلس در مراسم عزاداری دفاتر و بیوت آیات عظام