تولید کدام خودروهای دوگانه سوز شهریور ماه متوقف شد؟