العبادی: اردوغان دروغ می‌گوید؛ اگر مدرکی دارد رو کند