یک مرجع تقلید: باید فریاد امام حسین(ع) را در گوش آل سعود خواند