اظهارات وزیر خارجه انگلیس تهدید مسکو و خجالت آور است