دولت اوباما پنهان کاری درباره برجام را ادامه می دهد