عربستان دو راه بیشتر ندارد؛ توقف حملات یا دادگاه بین‌المللی