توقف محموله‌های نفتی، اولین و آخرین مجازات عربستان علیه مصر نیست