ایران درتجارت خارجی اکو شاگرد دوم شد/ ترکیه رتبه اول،افغانستان آخر