کشف بیش از 600 کیلو مواد مخدر و 100 تیر جنگی از قاچاقچیان مسلح مواد مخدر/ 5 نفر دستگیر شدند