سناتور آمریکایی: آمریکا حمایتش از عربستان را متوقف کند