حقوق شهروندان در موضوع حفظ اطلاعات شخصی آن‌ها رعایت خواهد شد/مردم، مسئولان را یاری کنند